Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Zmiana opłat od 01.01.2021 r.

COVID-19

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla RODów

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

RODO - polityka prywatności / klauzula informacyjna

Polityka prywatności strony internetowej
https://www.sleza-olawa.pl/
prowadzonej przez Związek Międzygminny Ślęza – Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie

Związek Międzygminny Ślęza – Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie przy ul. Żernickiej 17, 55-010 Święta Katarzyna, NIP:9141513870 (Administrator) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis https://www.sleza-olawa.pl/. Zależy nam, aby każdy użytkownik posiadał informacje w zakresie pozyskiwanych przez nas danych oraz stosowanych środków ochrony prywatności użytkowników.

Administratorem jest Związek Międzygminny Ślęza – Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie przy ul. Żernickiej 17, 55-010 Święta Katarzyna, NIP:9141513870.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych odpowiada w imieniu Administratora za udzielenie informacji w sprawach ochrony danych osobowych. W celu uzyskania informacji z zakresu ochrony danych osobowych należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej pod adresem e-mail: iod@sleza-olawa.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych osobowych, tj. adres naszej siedziby, wskazany wyżej.

Serwis zawiera odnośniki (linki) do innych stron internetowych. Informujemy, że nie mamy wpływu na zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. W związku z tym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z polityką prywatności danej strony internetowej po przejściu do witryny.

Poniżej zostały określony warunki korzystania z naszego serwisu oraz stosowana polityka prywatności.


Dane o użytkowniku gromadzone przez Serwis

Podczas wizyty użytkownika w naszym serwisie automatycznie zapisywane są tzw. logi dostępowe – anonimowe informacje np. czas Państwa wizyty, adres IP, adres URL, użyta przeglądarka internetowa.

Informacje te są przez nas wykorzystywane w administrowaniu serwisem, diagnozowaniu problemów dotyczących pracy serwera oraz analizie ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa.

Zapewniamy Państwa, że informacje zawarte w logach dostępowych nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do zarządzania serwerem, ponadto nie są w jakikolwiek sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników serwisu, w szczególności z danymi użytkowników korzystających z formularza kontaktowego i nie są wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji.


Uprawnienia użytkownika

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
w zakresie ochrony danych osobowych oraz niniejszą Polityką Prywatności w celach kontaktowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do danych osobowych użytkownika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania albo podmioty przetwarzające, z którymi współpracujemy na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Dane osobowe zostaną usunięte na żądanie użytkownika, jeżeli:

 1. dane osobowe nie są niezbędne do celu, w których zostały zebrane,
 2. użytkownik cofnie zgodę na ich przetwarzanie i brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania,
 3. użytkownik wniósł skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator,
 6. żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.

Ponadto informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania udostępnionych przez Państwa danych po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne obligują nas do przetwarzania danych.


Zmiany polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zmieniona lub uzupełniona poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności w serwisie https://www.sleza-olawa.pl/.

Integralną częścią Polityki prywatności jest Klauzula informacyjna zamieszczona w serwisie Administratora.

Klauzula informacyjna

dla Interesantów Związku Międzygminnego Ślęza-Oława

  

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako “RODO"). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych. Także Związek Międzygminny Ślęza – Oława, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadził określone regulacje i restrykcje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.
 
Czym są dane osobowe?
Dane osobowe, zgodnie z RODO, są to wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. W przypadku Państwa danych przetwarzanych przez Związek Międzygminny Ślęza-Oława, zwany dalej Związkiem, są to imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL i imiona rodziców.
 
Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych
Administratorem Państwa danych osobowych Związek Międzygminny Ślęza - Oława, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, nr tel. 71 391 91 50, adres e-mail; zwiazek@sleza-olawa.pl.
W przypadku pytań lub wątpliwości czy dane w Związku są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego w placówce Inspektora Ochrony Danych elektronicznie pod adresem: iod@sleza-olawa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora: Związek Międzygminny Ślęza - Oława, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna.
 
Cel oraz podstawy prawne przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań w interesie publicznym polegająca na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy Państwa dane osobowe to: art. 6 ust.1 lit. e. RODO (wykonanie zadań realizowanych przez Związek w interesie publicznym) oraz Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust.1 lit. a. RODO). Ma to miejsce na przykład w sytuacji, gdy planują Państwo skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.
 
Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy
Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:
 • podstawowe dane identyfikacyjne (imiona i nazwiska);
 • dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (numer PESEL);
 • elektroniczne dane identyfikacyjne (numer telefonu, adres e-mail);
 • dane dotyczące zamieszkania;
 • szczegóły osobiste (data urodzenia, imiona rodziców, akty zgonów);
 • stan posiadania (akty notarialne).
Ponadto również w ramach wykonywania zadań realizowanych przez Związek w interesie publicznym przetwarzamy Państwa wizerunek w obszarze monitoringu wizyjnego a także nagrywamy rozmowy telefoniczne, jakie z Państwem prowadzimy.
 
Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru tych danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty  powiązane z Administratorem, podmioty zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonywania przez niego jego obowiązków, np. usługi prawne, usługi IT, usługi pocztowe i kurierskie. Państwa dane przekazywane są tylko w minimalnym i niezbędnym do tego zakresie.
 
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane są na czas obowiązywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeń i postępowań egzekucyjnych. A także na czas wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów przez podmioty publiczne.
W przypadku monitoringu wizyjnego okres przechowywania danych wynosi do 90 dni.
 
Uprawnienia
W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
 • prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.
 
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Państwo danych osobowych jest:
 • wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • dobrowolne - w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.