Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Zmiana opłat od 01.01.2021 r.

COVID-19

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla RODów

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Informacje o zbiórce objazdowej
W ramach opłaty, którą wnoszą Państwo do Związku za odbiór i zagospodarowanie odpadów, Związek prowadzi nieodpłatny odbiór następujących, wysegregowanych odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych:

1. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AGD, RTV, itp.),
2. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
3. zużytych opon,
4. odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Terminy zbiórki objazdowej:
Szczegółowe informacje dotyczące terminów zbiórki zostaną przekazane do mieszkańców najpóźniej dwa tygodnie przed zbiórką, w następujący sposób:
 • drogą mailową do mieszkańców, którzy podali adres skrzynki elektronicznej w deklaracji,
 • na stronie internetowej Związku oraz każdej gminy,
 • w Urzędzie każdej gminy, która przekazała do Związku prawa i obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • na tablicach ogłoszeń.

JAK WYSTAWIAĆ?

 • Odpady należy wystawiać przy swojej posesji - odpady stojące na skwerkach, gminnych parkingach, poboczach, mostach, w rowach, przy budynku firmy (jeżeli nie można do danej wystawki przypisać konkretnej nieruchomości zamieszkałej) nie są odbierane.
 • Odpady należy wystawić przed posesją, dzień przed terminem zbiórki, w miejscu dostępnym, widocznym, przy krawędzi jezdni – przy pojemniku na odpady lub przy wiacie śmietnikowej. Brygady nie wchodzą na teren posesji. Jeżeli przed nieruchomością nie ma wystarczająco dużo miejsca na wystawienie odpadów, proszę wystawiać je
  w otwartej bramie, na granicy działki.
 • Odpady należy wystawić w taki sposób, żeby Brygady bez trudu rozpoznały, że są to odpady wystawione w ramach zbiórki objazdowej.
 • Odpady nie mogą powodować zagrożenia w ruchu pieszym i kołowym.
 • Odpady wystawione po dniu wywozu lub po przejechaniu pojazdu w danym dniu, nie będą odebrane.

 CZEGO NIE WYSTAWIAĆ?

 • Odpadów nie wolno wystawić w kartonach – kartony nie są zbierane podczas zbiórki.
 • Odpadów nie wolno mieszać – należy wystawić je w grupach, selektywnie: ZSEiE razem, meble razem itd. Hałdy odpadów wymieszanych z odpadami objętymi zbiórką nie są odbierane.
 • Fotele i kanapy samochodowe, części samochodowe, a także opony większe niż od samochodów osobowych - nie są odbierane.
 • Odpady z działalności rolniczej, w tym opony rolnicze, nie są odbierane.
 • Małe plastiki, które mieszczą się w pojemniku na odpady nie są odbierane, ponieważ to nie są odpady wielkogabarytowe.
 • Pojemniki z niezidentyfikowanymi płynami, pojemniki po smarach, olejach i farbach traktowane są jako odpad niebezpieczny i nie są odbierane.
 • Odpady poremontowe i budowlane rozsypane luzem nie są zbierane. Należy wystawiać je w wytrzymałych workach. Odpady ładowane są ręcznie – prosimy, żeby ich masa nie przekraczała 50kg.

W ramach zbiórki objazdowej nie będą odbierane przeterminowane leki, chemikalia, baterie i akumulatory oraz azbest.