Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Zmiana opłat od 01.01.2021 r.

COVID-19

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla RODów

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

O nas
Działając na podstawie art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, gminy tworzą Związek Międzygminny celem wspólnego wykonywania zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz w obszarze zrównoważonego rozwoju i innych przedsięwzięć proekologicznych wszystkich miejscowości położonych na terenie gmin, wchodzących w skład Związku.

Związek został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod pozycją 269 w dniu 27 października 2004 r.
Więcej >>

Misja i cele Związku Międzygminnego Ślęza-Oława:

MISJA:
Misją Związku Międzygminnego Ślęza-Oława jest służba na rzecz społeczności lokalnych, dbanie o godne warunki życia mieszkańców oraz ochrona środowiska.
Misja ta realizowana jest głownie poprzez zgodne z zasadami ekologii i ekonomii gospodarowanie odpadami komunalnymi.

CELE:
 1. Zapewnienie wszystkim mieszkańcom gmin członkowskich Związku, objętych wspólnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych.
 2. Podniesienie skuteczności selektywnej zbiorki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiorki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
 3. Rozwój selektywnej zbiorki odpadów wielkogabarytowych.
 4. Rozwój selektywnej zbiorki odpadów budowlanych.
 5. Rozwój selektywnej zbiorki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.
 6. Podnoszenie świadomości społecznej obywateli.

Organami Związku są:
- Zgromadzenie Związku - organ stanowiący i kontrolny Związku. W skład zgromadzenia wchodzą wójtowie i burmistrzowie gmin uczestniczących w Związku.
- Zarząd Związku - organ wykonawczy Związku, składający się z pięciu członków: Przewodniczącego, jego Zastępcy i trzech pozostałych członków.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Zgromadzenia Związku. Składa się z dwóch członków wybieranych przez Zgromadzenie spośród jego członków.

Obsługę techniczną i organizacyjną Związku i jego organów zapewnia Biuro Związku.

ZMSO od 1 lipca 2013 r. organizuje i nadzoruje gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie następujących gmin:
 • Borów
 • Ciepłowody
 • Czernica
 • Miasto Oława
 • Przeworno
 • Siechnice
 • Żórawina