Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Zmiana opłat od 01.01.2021 r.

COVID-19

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla RODów

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Opłaty
Od dnia 1 stycznia 2021 r. zmianie uległa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, (zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nr V/26/2020 z dnia 18.06.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 3967)).


Obowiązująca stawka opłaty to:

- 28,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą (odpady segregowane).

Stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, to:

- 56,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą (odpady zmieszane).

Szczegółowe informacje dla nieruchomości zamieszkałych -> tutaj
Szczegółowe informacje dla Spółdzielni, Wspólnot i TBS -> tutaj

_____________________________________________

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminie do dnia 15-tego każdego miesiąca za dany miesiąc.

Brak wywiązywania się z obowiązku terminowego uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika. Ponadto, zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, naliczają się odsetki za zwłokę w płatnościach.

Zaniechanie płatności wiąże się z koniecznością wysyłania dłużnikom płatnych upomnień, a w przypadku dalszego zwlekania z płatnościami, kierowaniem do Urzędu Skarbowego tytułów wykonawczych tj. wniosków o przymusowe ściągnięcie należności, co powoduje obciążenie dłużnika dodatkowymi kosztami np. koszty komornicze, koszty egzekucyjne naliczane przez Urząd Skarbowy.

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie terminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.