Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Zmiana opłat od 01.01.2021 r.

COVID-19

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla RODów

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Opłaty


Opłaty od 2021 r. -> KOMUNIKAT

_____________________________________________


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminie do dnia 15-tego każdego miesiąca za dany miesiąc.

Brak wywiązywania się z obowiązku terminowego uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika. Ponadto, zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, naliczają się odsetki za zwłokę     w płatnościach.

Zaniechanie płatności wiąże się z koniecznością wysyłania dłużnikom płatnych upomnień, a w przypadku dalszego zwlekania z płatnościami, kierowaniem do Urzędu Skarbowego tytułów wykonawczych tj. wniosków o przymusowe ściągnięcie należności, co powoduje obciążenie dłużnika dodatkowymi kosztami np. koszty komornicze, koszty egzekucyjne naliczane przez Urząd Skarbowy.

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie terminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

_____________________________________________

Zgodnie z ustawową definicją (ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 21) odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zaliczamy do nich także odpady generowane przez pracowników.

Związek Międzygminny Ślęza-Oława zajmuje się odbieraniem wyłącznie odpadów komunalnych, do których nie zaliczają się np. odpady z produkcji, przeróbki czy opakowaniowe. Umowę na odbiór odpadów innych niż komunalne należy podpisać na dotychczasowych zasadach z dowolnie wybraną, firmą, posiadającą stosowne uprawnienia.