Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Zmiana opłat od 01.01.2021 r.

COVID-19

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla RODów

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

KOMUNIKATY / OGŁOSZENIA

WAŻNY KOMUNIKAT!

15-01-2021
 
Informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na nowo nadane numery kont. Jeżeli jeszcze nie otrzymaliście Państwo takiego numeru, opłaty można wnosić na dotychczasowy numer, który pozostaje aktywny – wpłaty zostaną automatycznie przeksięgowane. Przypominamy, że brak wywiązywania się z obowiązku terminowego uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika. Ponadto, zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, naliczają się odsetki za zwłokę w płatnościach.

Jednocześnie przypominamy, że Związek nie wysyła potwierdzeń złożenia dokumentów (deklaracji, korekt). Potwierdzeniem jest informacja na ePUAP, zwrotka z poczty lub druk potwierdzenia otrzymany w BOK podczas składania deklaracji.

Oczekiwanie na połączenie telefoniczne

19-11-2020
 
Szanowni Państwo,

z uwagi na wprowadzane z początkiem roku 2021 zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, dużą ilość telefonów z pytaniami kierowanymi do Biura Związku oraz z uwagi na konieczność wprowadzenia stosownych zmian organizacyjnych w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną (praca zdalna), czas obsługi oraz oczekiwania na połączenie telefoniczne może ulec znacznemu wydłużeniu.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy i zachęcamy Państwa do załatwiania spraw drogą mailową, tradycyjną drogą pocztową lub przez skrzynkę ePUAP.

Dziękujemy za zrozumienie!
Dyrektor Biura Związku

Choinki

14-01-2020
 
Choinki odbierane są bezpłatnie w PSZOK i MPSZOK. Szczegóły dotyczące tych punktów:


Przed odwiezieniem choinki do w/w miejsc, proszę o zapoznanie sie z Regulaminem PSZOK i MPSZOK.
 
Jeżeli nie mogą Państwo dostarczyć choinek do w/w punktów, drzewka zostaną również odebrane sprzed posesji, razem z odpadami komunalnymi. W takim przypadku prosimy, żeby rozdrobnione choinki umieścić w pojemnikach na odpady komunalne (w zależności od zadeklarowanej zbiórki odpadów choinkę należy umieścić w pojemniku na odpady „BIO” lub w pojemniku na odpady „ZMIESZANE”) bądź w opisanych workach 120 l.

Remont ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie

29-10-2020
 
W związku z brakiem możliwości wjazdu śmieciarki na ulicę Łąkową w Świętej Katarzynie informujemy, że na skrzyżowaniu ulicy Łąkowej i Głównej ustawiony został w dniu 29.10.2020 r. kontener zastępczy. 

Mieszkańców nieruchomości leżacych przy ulicy Łąkowej uprasza się o korzystanie z w/w kontenera. Odpady będą gromadzone w nim w systemie zmieszanym.

Mapa

Odbiór odpadów zielonych i innych biodegradowalnych w okresie zimowym

20-11-2018
 

Prosimy, żeby odpady zielone i inne biodegradowalne umieszczane w pojemnikach, miały ograniczony poziom wilgotności. W okresie zimowym często dochodzi do sytuacji, w której opróżnienie pojemnika nie jest możliwe z uwagi na zamarznięcie zgromadzonych w nim odpadów, a próby opróżnienia pojemnika kończą się jego uszkodzeniem.

W takim przypadku odbiór będzie zrealizowany w kolejnym terminie zgodnym z harmonogramem, pod warunkiem rozmrożenia odpadów w pojemniku.

Biuro Związku zamknięte dla interesantów

15-10-2020
 
Szanowni Państwo,
W trosce o bezpieczeństwo publiczne, mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników Biura oraz ich rodzin, w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem  się  Koronawirusa  SARS-Cov-2  zachęcamy Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi do komunikacji i załatwiania spraw drogą telefoniczną, mailową, tradycyjną drogą pocztową lub przez skrzynkę ePUAP.
Numery telefonów bezpośrednio do pracowników -> http://bip.sleza-olawa.pl/biuro


Zmiana wysokości opłaty

09-09-2020
 
Uwaga!

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława.

Informacje dla nieruchomości zamieszkałych -> tutaj

Informacje dla nieruchomości niezamieszkałych -> tutaj

Informacje dla Spółdzielni, Wspólnot i TBS -> tutaj

Informacje dla ROD’ów -> tutaj

Informacje dla nieruchomości sezonowych - w opracowaniu 


WAŻNE KOMUNIKATY
- najważniejsze zmiany od 2021 r. (skrót informacji) -> tutaj
- wzrost opłat w Polsce -> tutaj

KOMUNIKAT!

25-09-2020
 

Związek Międzygminny Ślęza – Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminie do dnia 15-tego każdego miesiąca za dany miesiąc.

Brak wywiązywania się z obowiązku terminowego uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika. Ponadto, zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, naliczają się odsetki za zwłokę     w płatnościach.

Zaniechanie płatności wiąże się z koniecznością wysyłania dłużnikom płatnych upomnień, a w przypadku dalszego zwlekania z płatnościami, kierowaniem do Urzędu Skarbowego tytułów wykonawczych tj. wniosków o przymusowe ściągnięcie należności, co powoduje obciążenie dłużnika dodatkowymi kosztami np. koszty komornicze, koszty egzekucyjne naliczane przez Urząd Skarbowy.

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie terminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ulotka dla przedsiębiorców

21-04-2020
 

Informacje dla przedsiębiorców którzy w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, musieli tymczasowo zamknąć lub ograniczyć prowadzoną działalność gospodarczą - SZCZEGÓŁY


Przypominamy, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

WYTYCZNE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

08-04-2020
 

Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną oraz dla osób chorych przebywających w izolacji w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie pandemii


ULOTKA

Jak postępować z odpadami komunalnymi podczas epidemii Koronawirusa?

23-03-2020
 
Prosimy o zapoznanie się z ulotką -> tutaj

Sposób zaliczania wpłat

06-03-2020
 

Informujemy, że z dniem 01 stycznia 2020 roku, w związku z wejściem w życie zmian w ustawie Ordynacja podatkowa, dotyczących m.in. sposobu zaliczania wpłat dokonywanych przez podatnika,  na podstawie art. 62 § 1 Ustawy, wszystkie wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływające na konto Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, księgowane są na najstarszą zaległość.

GMINA DOMANIÓW

24-12-2019
 

Decyzją Rady Gminy Domaniów (Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Domaniów z dnia 27 lutego 2019 r. w  sprawie  wystąpienia  Gminy  Domaniów  z  Celowego  Związku Gmin pod   nazwą:   „Związek   Międzygminny  Ślęza  –  Oława”),  od  1 stycznia 2020 r. Związek Międzygminny Ślęza-Oława zaprzestaje organizowania odbiorów odpadów komunalnych z terenu gminy Domaniów.

Wszelkie   pytania   dotyczące   zasad   odbioru   po  31  grudnia  2019 r.,  a   także  skargi  i reklamacje, należy  składać w Urzędzie Gminy Domaniów.

Zbiórka objazdowa - zasady wystawiania odpadów

10-09-2019
 
JAK WYSTAWIAĆ?
 • Odpady należy wystawiać przy swojej posesji - odpady stojące na skwerkach, gminnych parkingach, poboczach, mostach, w rowach, przy budynku firmy (jeżeli nie można do danej wystawki przypisać konkretnej nieruchomości zamieszkałej) nie są odbierane.
 • Odpady należy wystawić przed posesją, dzień przed terminem zbiórki, w miejscu dostępnym, widocznym, przy krawędzi jezdni – przy pojemniku na odpady lub przy wiacie śmietnikowej. Brygady nie wchodzą na teren posesji. Jeżeli przed nieruchomością nie ma wystarczająco dużo miejsca na wystawienie odpadów, proszę wystawiać je w otwartej bramie, na granicy działki.
 • Odpady należy wystawić w taki sposób, żeby Brygady bez trudu rozpoznały, że są to odpady wystawione w ramach zbiórki objazdowej.
 • Odpady nie mogą powodować zagrożenia w ruchu pieszym i kołowym.
 • Odpady wystawione po dniu wywozu lub po przejechaniu pojazdu w danym dniu, nie będą odebrane.
 
CZEGO NIE WYSTAWIAĆ?
 • Odpadów nie wolno wystawić w kartonach – kartony nie są zbierane podczas zbiórki.
 • Odpadów nie wolno mieszać – należy wystawić je w grupach, selektywnie: ZSEiE razem, meble razem itd. Hałdy odpadów wymieszanych z odpadami objętymi zbiórką nie są odbierane.
 • Fotele i kanapy samochodowe, części samochodowe, a także opony większe niż od samochodów osobowych - nie są odbierane.
 • Odpady z działalności rolniczej, w tym opony rolnicze, nie są odbierane.
 • Małe plastiki, które mieszczą się w pojemniku na odpady nie są odbierane, ponieważ to nie są odpady wielkogabarytowe.
 • Pojemniki z niezidentyfikowanymi płynami, pojemniki po smarach, olejach i farbach traktowane są jako odpad niebezpieczny i nie są odbierane.
 • Odpady poremontowe i budowlane rozsypane luzem nie są zbierane. Należy wystawiać je w wytrzymałych workach. Odpady ładowane są ręcznie – prosimy, żeby ich masa nie przekraczała 50kg.
Brygady nie będą odbierać niewłaściwie zgromadzonych odpadów. Składowanie odpadów niezgodnie z powyższymi wytycznymi jest karalne.  Pracownicy Biura Związku wraz z pracownikami służb ochrony porządku publicznego przeprowadzą w tym zakresie podczas zbiórki objazdowej wzmożone kontrole. 

Lista odpadów, które objęte są zbiórką

NIEREGULAMINOWE POJEMNIKI

08-01-2018
 
Przypominamy że pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być przystosowane do typowych śmieciarek z systemem grzebieniowym, widłowym lub hakowym, wykonane z tworzywa spełniającego wymagania dla pojemników na odpady. Pojemniki o pojemności do 400 litrów muszą spełniać Polską Normę PN-EN 840-1:2013-05 (§2 pkt 13 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława).

Wykonawca ma prawo odmówić odbioru odpadów zgromadzonych w pojemniku nieregulaminowym.
Próby ręcznego opróżnienia nieregulaminowych pojemników kończą się ich uszkodzeniem.
 
Przykład pojemnika regulaminowego:


      PRZYPOMINAMY, ŻE DO POJEMNIKÓW NIE WOLNO                         WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU! 

Przykład pojemnika nieregulaminowego:

Uwaga na worki!

05-11-2015
 
Odpady, które nie mieszczą się w pojemnikach należy zbierać w odpowiednio oznaczonych workach, grubością i wytrzymałością dostosowanych do zawartości.

Przypominamy, że każdy worek zgromadzony przy pojemniku należy oznaczyć, umieszczając w widocznym miejscu napis precyzujący jaka frakcja odpadów została zgromadzona wewnątrz (opis markerem, naklejenie kartki, naklejka).

Wykonawcy mogą odmówić odbioru, jeżeli worki nie będą odpowiednio opisane lub nie zostaną zabezpieczone. 

Harmonogram odbioru odpadów w smartfonie

19-01-2015
 
Kiedy wywóz?


Aplikacja Kiedy Wywóz umożliwia przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów w wybranych lokalizacjach oraz dokonywanie oceny jakości usług wywozowych świadczonych przez firmy.


09-01-2014
 
Informujemy, ze wszelkie informacje, np. o wysokości zadłużenia, indywidualnym numerze konta można uzyskać w siedzibie Biura Związku Międzygminnego Ślęza-Oława ul. Żernicka 17 w Świętej Katarzynie oraz telefonicznie pod numerem telefonu 71/391 91 50 pod warunkiem wskazania pracownikowi Związku, w celu weryfikacji osoby dzwoniącej, informacji o numerze identyfikacyjnym, adresie nieruchomości oraz danych osoby składającej deklarację.

Swojego numeru ID (numeru klienta) nie należy ujawniać innym osobom, niż pracownicy Związku.